Zapytanie ofertowe #1

Budowa 2 jednakowych budynków letniskowych wykonanych w stanie deweloperskim.

 

Milicz, dnia 18.01.2022 r.

Turystyka Wiejska „Ceglany Dom” Anna Moczulska

Koruszka 13, 56-300 Milicz

NIP 8981450846

Tel. 697987326, e-mail: admoczulska@wp.pl

Zapytanie ofertowe: zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę 2 jednakowych budynków letniskowych wykonanych w stanie deweloperskim, na działce nr 61/4, AM 1, obręb Kaszowo.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

   

  Cała inwestycja obejmująca budowę 2 jednakowych budynków letniskowych zlokalizowanych na działce nr 61/4, AM 1, obręb Kaszowo, gmina Milicz.

  Na potrzeby umożliwienia wzięcia udziału w postępowaniu mniejszym podmiotom gospodarczym, została podzielona na 2 części:

  – część 1 – obejmuje budowę 2 jednakowych budynków letniskowych wykonanych w stanie deweloperskim

  – część 2 – obejmuje wykonanie robót wykończeniowych budowy 2 jednakowych budynków letniskowych.

  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja części 1 inwestycji, tj. budowy 2 jednakowych budynków letniskowych wykonanych w stanie deweloperskim na działce nr 61/4, AM 1, obręb Kaszowo. 

  Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach części 1 został określony w przedmiarze robót, stanowiącym materiał pomocniczy załączony do niniejszego zapytania ofertowego.

  Budynki są identyczne pod względem kształtu, wymiarów, konstrukcji, układu pomieszczeń i będą pełniły funkcję budynków letniskowych, całorocznych.

  Budynki są parterowe z poddaszem użytkowym, zaprojektowane na planie kwadratu, niepodpiwniczone, przykryte dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40°, wykonane w technologii szkieletowej, drewnianej. Konstrukcja dachu budynku drewniana, pokryta blachą powlekaną na rąbek stojący. Strop nad parterem drewniany. Schody wewnętrzne zabiegowe, drewniane. Elewacje pokryte oblicówką drewnianą oraz w części blachą powlekaną na rąbek stojący, cokół z blachy powlekanej na rąbek stojący. Stolarka zewnętrzna z PVC. Instalacje wewnętrzne – wodna, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacyjna i elektryczna.

  Zakres robót nie obejmuje wykonania instalacji zewnętrznych ani przyłączy do budynków.

  Charakterystyczne parametry techniczne – 1 budynek:

  • Powierzchnia zabudowy:  34,93 m2
  • Powierzchnia użytkowa:   45,65 m2
  • Kubatura:   207,47 m3
  • Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/:  6,68 m
  • Wysokość budynku w kalenicy (od terenu):   7,14 m
  • Szerokość elewacji frontowej:   5,91 m
  • Ilość kondygnacji:   2
  • Kąt nachylenia połaci dachowych:   40°

W załączeniu:

1) przedmiar robót stanu deweloperskiego – materiał pomocniczy

2) dokumentacja projektowa

 

2. Kryteria oceny oferty:

a. Cena netto 90 % (znaczenie procentowe kryterium: 90%, max ilość punków: 90 pkt.

      Zasady punktacji:  liczymy iloraz wartości ceny najtańszej oferty do badanej oferty, następnie mnożymy x 90 (waga oferty)).

b. Okres gwarancji 10% (znaczenie procentowe kryterium: 10%, max ilość punktów: 10 pkt

Zasady punktacji: liczymy iloraz: wartości okresu gwarancji badanej oferty do okresu gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji, następnie mnożymy x 10 (waga oferty))

Powyżej wymienione wartości sumujemy i oferta z największą ilością punktów zostanie wybrana do realizacji.

3. Termin wykonania zamówienia: do 15 kwietnia 2022 r.

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu z powodu trwania przeszkód uniemożliwiających realizację montażu, przy czym za przeszkodę uważa się wystąpienie któregokolwiek z czynników:

– temperatura poniżej -10 stopni Celsjusza,

– wiatr przekraczający 15 m/s,

– opady deszczu trwające dłużej niż 12 godzin,

– inne podobnie uciążliwe czynniki atmosferyczne, mające wpływ na możliwość prawidłowej realizacji umowy w ustalonych terminach.

4. Termin składania ofert do 27.01.2022 r.

Oferty należy złożyć: osobiście lub korespondencyjnie na adres: Koruszka 13, 56-300 Milicz, admoczulska@wp.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Dane identyfikujące oferenta
 • Opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia
 • Wartość oferty netto/brutto

5. Wykluczone z możliwości udzielenia udzielania zamówienia są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym wg poniższych:

a. wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu

c. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Zamawiający zastrzega sobie odwołanie zapytania bez podania przyczyn.

7. Zostaną odrzucone oferty:

a. Nieodpowiadające treści zapytania ofertowego

b. Złożone po terminie

c. Złożone przez podmioty powiązane z zamawiającym wg.pkt.5

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań wyjaśniających do ofert, możliwość negocjacji cen po otrzymaniu ofert, przewiduje możliwość udzielania  zamówień uzupełniających.

9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 697987326 lub w siedzibie zamawiającego

 

Anna Moczulska


Informacja o wyborze Wykonawcy

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. przedstawienie oferty na budowę 2 jednakowych budynków letniskowych wykonanych w stanie deweloperskim na działce nr 61/4 AM1, obręb Kaszowo, w ramach projektu:
“Rozwinięcie oferty noclegowej Turystyki Wiejskiej “Ceglany Dom” poprzez budowę ekologicznych, niskoemisyjnych domków letniskowych w Koruszce, gm. Milicz”, realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych informuję, że została wybrana oferta firmy:
Timber Moon sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
adres doręczeń: ul. Narodowa 122, 32-080 Brzezie
NIP 6762583374

 

Z poważaniem
Anna Moczulska
Właściciel