Milicz, dnia 18.01.2022 r.

Turystyka Wiejska „Ceglany Dom” Anna Moczulska

Koruszka 13, 56-300 Milicz

NIP 8981450846

Tel. 697987326, e-mail: admoczulska@wp.pl

Zapytanie ofertowe: zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na budowę 2 jednakowych budynków letniskowych wykonanych w stanie deweloperskim, na działce nr 61/4, AM 1, obręb Kaszowo.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budynki są identyczne pod względem kształtu, wymiarów, konstrukcji, układu pomieszczeń i będą pełniły funkcję budynków letniskowych, całorocznych.

Budynki są parterowe z poddaszem użytkowym, zaprojektowane na planie kwadratu, niepodpiwniczone, przykryte dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40°, wykonane w technologii szkieletowej, drewnianej. Konstrukcja dachu budynku drewniana, pokryta blachą powlekaną na rąbek stojący. Strop nad parterem drewniany. Schody wewnętrzne zabiegowe, drewniane. Elewacje pokryte oblicówką drewnianą oraz w części blachą powlekaną na rąbek stojący, cokół z blachy powlekanej na rąbek stojący. Stolarka zewnętrzna z PVC. Instalacje wewnętrzne – wodna, kanalizacyjna, grzewcza, wentylacyjna i elektryczna.

Zakres robót nie obejmuje wykonania instalacji zewnętrznych ani przyłączy do budynków.

Charakterystyczne parametry techniczne – 1 budynek:

 • Powierzchnia zabudowy:  34,93 m2
 • Powierzchnia użytkowa:   45,65 m2
 • Kubatura:   207,47 m3
 • Wysokość budynku w kalenicy /od +/- 0.00/:  6,68 m
 • Wysokość budynku w kalenicy (od terenu):   7,14 m
 • Szerokość elewacji frontowej:   5,91 m
 • Ilość kondygnacji:   2
 • Kąt nachylenia połaci dachowych:   40°

W załączeniu:

1) przedmiar robót stanu deweloperskiego – materiał pomocniczy

2) dokumentacja projektowa

 1. Kryteria oceny oferty:

a. Cena netto 90 % (znaczenie procentowe kryterium: 90%, max ilość punków: 90 pkt.

      Zasady punktacji:  liczymy iloraz wartości ceny najtańszej oferty do badanej oferty, następnie mnożymy x 90 (waga oferty)).

b. Okres gwarancji 10% (znaczenie procentowe kryterium: 10%, max ilość punktów: 10 pkt

Zasady punktacji: liczymy iloraz: wartości okresu gwarancji badanej oferty do okresu gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji, następnie mnożymy x 10 (waga oferty))

Powyżej wymienione wartości sumujemy i oferta z największą ilością punktów zostanie wybrana do realizacji.

 1. Termin wykonania zamówienia: do 15 kwietnia 2022 r.
 2. Termin składania ofert do 27.01.2022 r.

Oferty należy złożyć: osobiście lub korespondencyjnie na adres: Koruszka 13, 56-300 Milicz, admoczulska@wp.pl

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • Dane identyfikujące oferenta
 • Opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia
 • Wartość oferty netto/brutto
 1. Wykluczone z możliwości udzielenia udzielania zamówienia są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym wg poniższych:

a. wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej

b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu

c. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Zamawiający zastrzega sobie odwołanie zapytania bez podania przyczyn.
 2. Zostaną odrzucone oferty:

a. Nieodpowiadające treści zapytania ofertowego

b. Złożone po terminie

c. Złożone przez podmioty powiązane z zamawiającym wg.pkt.5

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań wyjaśniających do ofert
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 697987326 lub w siedzibie zamawiającego

Anna Moczulska